Przemysłowe oczyszczanie ścieków

Zużyte roztwory, ciecze i zawiesiny, również odpady ciał stałych odprowadzone poprzez rurociągi do zbiorników lub dołów gnilnych nazywamy ściekami. Duża szkodliwość biologiczna ścieków zarówno przemysłowych jak i komunalnych sprawia, że powinny one być poddane oczyszczeniu. Oczyszczanie ścieków przemysłowych odbywa się trzema metodami są to: metody mechaniczne, biologiczne lub chemiczne.

Przy użyciu krat, sit, piaskowników czy tłuszczowników odbywa się oczyszczanie mechaniczne. Ze względu na dużą zawartość chemicznych związków organicznych ma zastosowanie metoda chemiczna lub fizyczno- chemiczna. Odpowiedni dobór zależy od składu danych ścieków, można je prowadzić metodą: koagulacji, neutralizacji, sorpcji, ekstrakcji, destylacji lub elektrolizy. Oczyszczalnia biologiczna wykorzystuje mikro i mikroorganizmy do oczyszczania ścieków.